لیست دانشکده های بهداشت دانشگاه های  علوم پزشکی سراسر کشور

 

ردیف دانشکده های بهداشت کشور آدرس سایت
1 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک http://portal.arakmu.ac.ir
2 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارمیه http://www.health.umsu.ac.ir
3 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران http://soh.iums.ac.ir
4 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام http://health.medilam.ac.ir
5 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://ph.sbmu.ac.ir
6 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند http://health.bums.ac.ir
7 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز http://fhealth.ajums.ac.ir
8 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان http://www.hthf.hums.ac.ir
9 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر http://hlth.bpums.ac.ir
10 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران http://sph.tums.ac.ir
11 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز http://healthfac.tbzmed.ac.ir
12 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان http://www.zums.ac.ir
13 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زابل http://www.zbmu.ac.ir
14 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود http://www.shmu.ac.ir
15 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد http://healthf.yums.ac.ir
16 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا http://education.fums.ac.ir
17 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم http://ph.sbmu.ac.ir
18 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان http://healthf.kaums.ac.ir
19 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کردستان http://www.muk.ac.ir
20 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه http://hygiene-school.kums.ac.ir
21 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان http://hygiene-school.kums.ac.ir
22 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد http://www.gmu.ac.ir
23 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان health.lums.ac
24 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران http://ph.mazums.ac.ir
25 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار http://www.medsab.ac.ir
26 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز http://schealth.sums.ac.ir
27 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین http://sph.qums.ac.ir
28 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان http://sph.kmu.ac.ir
29 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان http://www.gums.ac.ir/healthschool
30 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان http://sph.umsha.ac.ir
31 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد http://fhm.mums.ac.ir
32 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد http://www.ssu.ac.ir
33 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج http://healthf.yums.ac.ir